ბალანსირების პრინციპები, მისი გამოყენება ბუღალტრულ აღრიცხვაში