აუდიტი

წარმოების, მომსახურების, დისტრიბუციისა და ვაჭრობის
საბუღალტრო, საგადასახადო და სამეწარმეო-სადამფუძნებლო საქმიანობის შესაბამისი დოკუმენტაციის
აუდიტი
გთავაზობთ ქვემოთჩამოთვლილი მუხლების
შემოწმებას, შეფასებას, გადაფასებას, გამოვლენას, კორექტირებას და
კონსულტაციების, რეკომენდაციების, დასკვნების მომზადებას, განხილვას, დამტკიცებას:
1. ნაღდი ფულადი საშუალებების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

2. უნაღდო ფულადი საშუალებების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

3. სავაჭრო მოთხოვნების (დებიტორული ვალდებულებათა ხელშეკრულებების), მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

4. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

5. ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

6. ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების ცვეთის, ცვეთის მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

7. სავაჭრო ვალდებულებების (კრედიტორულ ვალდებულებათა ხელშეკრულებების), მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

8. სასესხო ვალდებულებების (საბანკო და არასაბანკო კრედიტორულ ვალდებულებათა ხელშეკრულებების), მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

9. საგადასახადო ვალდებულებების (მოგების, ქონების, საშემოსავლო გადასახადების, დღგ და სხვა საგადასახადო ვალდებულებების), მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

10. სხვადასხვა სავაჭრო ვალდებულებების და მოთხოვნების (ხელშეკრულებების), მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

11. შემოსავლების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

12. ხარჯების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

13. არასაოპერაციო შემოსავლების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

14. არასაოპერაციო ხარჯების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

15. განსაკუთრებული შემოსავლების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

16. განსაკუთრებული ხარჯების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

17. ბალანსის აუდიტი;

18. მოგება/ზარალის აუდიტი;

19. ქონების აუდიტი;

20. სხვადასხვა საქმიანობისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის აუდიტი;
 

წარმოების, მომსახურების, დისტრიბუციისა და ვაჭრობის
საბუღალტრო, საგადასახადო და სამეწარმეო-სადამფუძნებლო საქმიანობის შესაბამისი დოკუმენტაციის აუდიტის ღირებულება,
პირობები და მოცულობა:

1. აუდიტის ანაზღაურება დამოკიდებულია შესრულებული სამუშაოს მოცულობაზე, სირთულეზე, ხარისხზე, შემსრულებლის კვალიფიკაციაზე, გამოცდილებაზე, პროფესიულ ავტორიტეტზე და დამკვეთის წინაშე აღებულ პასუხისმგებლობაზე;

2. აუდიტის ღირებულების ანაზღაურება, პირობები, მოცულობა და მხარეთა პასუხისმგებლობის ჩათვლით აუდიტის ხელშეკრულების სათანადო წესით გაფორმება დამოკიდებულია ურთიერთშეთანხმებაზე;
 

წარმოების, მომსახურების, დისტრიბუციისა და ვაჭრობის
საბუღალტრო, საგადასახადო და სამეწარმეო-სადამფუძნებლო საქმიანობის შესაბამისი დოკუმენტაციის აუდიტის
პროფესიული პასუხისმგებლობა:


1. აუდიტი მოქმედებს როგორც დამკვეთის, ისე ფინანსური ანგარიშგების ყველა მომხმარებლის ინტერესების გათვალისწინებით;

2. აუდიტის გადაწყვეტილებები სრულად შეესაბამება მორალის საყოველთაოდ მიღებულ ნორმებს და ღირებულებებს;

3. პროფესიული საქმიანობის გაწევისას აუდიტი იცავს დამოუკიდებლობას (არის მიუკერძოებელი), ობიექტურობას (ეყრდნობა ფაქტებს), კომპეტენტურობას (ქმნის მომსახურების პროფესიულ დონეს), სტანდარტებს (ბასს, სსკ), ინფორმაციის კონფიდენციალურობას (გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევისა), პროფესიულ ქცევას (იცავს ეთიკის ნორმებს).

წარმოების, მომსახურების, დისტრიბუციისა და ვაჭრობის
საბუღალტრო, საგადასახადო და სამეწარმეო-სადამფუძნებლო საქმიანობის შესაბამისი დოკუმენტაციის აუდიტის შესრულებას ახორციელებს
შპს „AUDIT CONSULTING GROUP”.