რა არის საჯარო აუდიტი?

საჯარო აუდიტის მიზანია საჯარო რესურსების მართვის დამოუკიდებელი და ობიექტური შეფასება, ასევე იმის დადგენა თუ რამდენად ეფექტიანად ხდება დასახული მიზნების მიღწევა. აღნიშნულის შეფასებით, აუდიტორი ეხმარება საჯარო სექტორს ანგარიშვალდებულებისა და ოპერაციული საქმიანობის გაუმჯობესებაში, აგრეთვე საზოგადოებასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ნდობის განმტკიცებში. საჯარო აუდიტი უზრუნველყოფს:

  • საჯარო რესურსების მართვაში ნაკლოვანებების გამოვლენას;
  • ნაკლოვანებების პრევენციისათვის შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემას;
  • ტენდენციების და ახალი გამოწვევების განსაზღვრას.

აუდიტის პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

-აუდიტის დაგეგმვის ეტაპი - ამ ეტაპზე აუდიტორი ახორციელებს აუდიტის ობიექტის საქმიანობის და შესაბამისი შიდა კონტროლის სისტემების შესწავლას, ასევე ადგენს არსებითობის დონეს და ახდენს მნიშვნელოვანი აუდიტორული რისკების იდენტიფიცირებას.

-ადგილზე შესასრულებელი სამუშაოების ეტაპი, რომლის დროსაც ხდება შესაფერისი, საკმარისი და სარწმუნო მტკიცებულებების მოპოვება, რომელიც აუდიტის დასკვნის გაცემის საფუძველია.

-აუდიტის ანგარიშგების ეტაპი, რომლის დროსაც ხდება მიღებული შედეგების შეფასება, დასკვნების გამოტანა, გამოვლენილი უზუსტობების აღმოსაფხვრელად საჭირო რეკომენდაციების მომზადება, ასევე აუდიტის ანგარიშის შედგენა, დამტკიცება და დასკვნის გაცემა.

-უდიტის ბოლო ეტაპს წარმოადგენს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, რომლის დროსაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახური განიხილავს აუდიტის ობიექტის მიერ რეკომენდაციების შესრულების მიმდინარეობას წინასწარ დადგენილი ვადების მიხედვით.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ატარებს სამი სახის საჯარო აუდიტს:

  • ფინანსური აუდიტი, რომლის მიზანია გონივრული რწმუნების მიღება იმის თაობაზე, შეიცავს თუ არა ფინანსური ანგარიშგება რაიმე არსებით უზუსტობას და დასკვნის გამოტანა, მომზადდა თუ არა ფინანსური ანგარიშგება კანონით დადგენილი მოთხოვნების და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების შესაბამისად.
  • შესაბამისობის აუდიტი, რომლის მიზანია აუდიტის ობიექტის ოპერაციების და საქმიანობის შეფასება კანონმდებლობასთან, მარეგულირებელ ნორმებთან, სახელშეკრულებო მოთხოვნებთან, გრანტების მოთხოვნებთან, ორგანიზაციულ პოლიტიკებსა და პროცედურებთან შესაბამისობასთან მიმართებაში.
  • ეფექტიანობის აუდიტი, რომლის მიზანია შეაფასოს საჯარო რესურსების გამოყენების და მართვის ეკონომიურობა, პროდუქტიულობა და ეფექტიანობა.