სტანდარტები

საჯარო სექტორის ეფექტიანობის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ISSAI 3000-3100)

საჯარო სექტროის შესაბამისობის აუდიტის სართაშორისო სტანდარტები (ISSAI 4000-42000)

საჯარო სექტორის ფინასური აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ISSAI 1000-2999)