ალტერნატიული კორექტირებადი გატარებები

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებით ძირითადთან ერთად ნებადართულია ალტერნატიული მეთოდების გამოყენება.

სწორედ ავანსების აღრიცხვისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ასეთი ალტერნატიული მეთოდები. ზოგიერთი საწარმო უფრო მოხერხებულობის, ჩვევის, ოპერაციის მოცულობის ან სხვა მიზეზის გამო, მიღებულ ავანსებს პირდაპირ ასახავს შემოსავლების ანგარიშის კრედიტში, ხოლო წინასწარ გადახდილ ხარჯებს _ ხარჯების ანგარიშის დებეტში. თუ მიღებული ავანსები პირდაპირ შემოსავლების ანგარიშის კრედიტშია ასახული, წარმოიქმნება მაკორექტირებელი გატარების აუცილებლობა, რომლითაც საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის ჯერ კიდევ დაუმსახურებელი, გამოუმუშავებელი შემოსავალი გადაიტანება შემოსავლების ანგარიშიდან ვალდებულებების ანგარიშზე. მაშასადამე, ეს მეთოდიკა ავანსების კორექტირების ზემოთ განხილული მეთოდიკის საწინააღმდეგოა, რომლის დროსაც საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გამომუშავებული შემოსავალი ვალდებულებების ანგარიშიდან შემოსავლების ანგარიშზე გადაიტანებოდა.

 ზუსტად ანალოგიურად, წინასწარ გადახდილი ხარჯები შეიძლება პირდაპირ იყოს ასახული ხარჯების ანგარიშის დებეტში. ასეთ შემთხვევაში, კორექტირებადი გატარებით წინასწარ გადახდილი ხარჯების ნაწილი, რომელიც მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდს არ ეკუთვნის გადატანილ უნდა იქნას შესაბამისი ხარჯების ანგარიშიდან აქტივის _ "წინასწარ გადახდილი ხარჯი"-ს ანგარიშზე.

 

10.3.1. მიღებული ავანსები

თუ შ.პ.ს "ელ&ელ" მიღებულ ავანსებს აღრიცხავდა პირდაპირ შემოსავლის ანგარიშზე, 2008 წლის 1 ნოემბერს რესტორან "არაგვი"-დან ავანსის სახით მიღებული 240 ლარი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახული იქნებოდა შემდეგნაირად:

შ.პ.ს. "ელ&ელ"

            მთავარი ჟურნალი               ჟ. 1-ა

თარიღი

2008 წ.

ანგარიშის დასახელება

აღნიშვნა გადატანაზე

დებეტი

კრედიტი

ნოემბ.

1

ნაღდი ფული ეროვ. ვალუტაში

1110

240

 

 

 

     შემოსავალი

6110

 

240

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

       ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში       ანგარიში 1110

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ნოემბ.

1

გადასახდელი პროცენტები

ჟ.1-ა

240

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

       შემოსავალი რეალიზაციიდა    ანგარიში 6110

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ნოემბ.

1

ნაღდი ფული

ჟ.1-ა

 

240

240

 

 

 

 

 

 

 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემოსავლის ანგარიშის კორექტირება შემდეგნაირად მოხდება:

შ.პ.ს. "ელ&ელ"

     მთავარი ჟურნალი               ჟ. 2-ა

თარიღი

2008 წ.

ანგარიშის დასახელება

აღნიშვნა გადატანაზე

დებეტი

კრედიტი

დეკემბ.

31

შემოსავალი

6110

80

 

 

 

     მიღებული ავანსები

3120

 

80

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

       შემოსავალი რეალიზაციიდან       ანგარიში 6110

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ნოემბ.

1

ნაღდი ფული

ჟ.1-ა

 

240

240

დეკემბ.

31

მიღებული ავანსები

ჟ.2-ა

80

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

       მიღებული ავანსები              ანგარიში 3120

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

დეკემბ.

31

შემოსავალი

ჟ.2-ა

 

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

კორექტირებადი გატარების შემდეგ მთავარი წიგნის შემოსავლის ანგარიშზე 2008 31 დეკემბრისათვის დარჩა სალდო 160 ლარი, რომელიც საანგარიშგებო პერიოდის შემოსავალია, ხოლო 80 ლარი გადატანილია ვალდებულების შემადგენლობაში _ "მიღებული ავანსები"-ის ანგარიშზე.

თუ დავუშვებთ, რომ შ.პ.ს. "ელ&ელ" წინასწარ გადახდილ ხარჯებს აღრიცხავდა უშუალოდ ხარჯების ამსახველ ანგარიშზე, 2008 წლის 28 ივლისს საწარმოს მიერ ქონების დაზღვევის პოლისის შეძენისას გადახდილი 1.800 ლარი მთავარ ჟურნალში შემდეგნაირად აისახებოდა:

შ.პ.ს. ელ&ელ"

        მთავარი ჟურნალი              ჟ.3-ა

თარიღი

2008 წ.

ანგარიშის დასახელება

აღნიშვნა გადატანაზე

დებეტი

კრედიტი

ივლისი

28

დაზღვევის ხარჯი

7435

1800

 

 

 

ნაღდი ფული ეროვ. ვალუტაში

1110

 

1800

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

        დაზღვევის ხარჯი       ანგარიში 7435

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

28

ნაღდი ფული სალაროში

ჟ.3-ა

1800

 

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

       ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში       ანგარიში 1110

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

28

დაზღვევის ხარჯი

ჟ.3-ა

 

1800

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

ამ შემთხვევაში, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საჭირო გახდება კორექტირება, რომელიც დაზღვევის ხარჯების ანგარიშზე რიცხული თანხებიდან გამორიცხავს მომავალი პერიოდის კუთვნილ სადაზღვევო ხარჯს, აქტივის _ "წინასწარ გადახდილი დაზღვევა"-ს ანგარიშზე მისი გადატანით, შემდეგი ჩანაწერით:               

შ.პ.ს. "ელ&ელ"

            მთავარი ჟურნალი              ჟ.4-ა

თარიღი

2008 წ.

ანგარიშის დასახელება

აღნიშვნა გადატანაზე

დებეტი

კრედიტი

დეკემბ.

31

დაზღვევა  წინასწარ

1730

900

 

 

 

     დაზღვევის ხარჯი

7435

 

900

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

        წინასწარ გაწეული დაზღვევა       ანგარიში 1730

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

დეკემბ.

31

დაზღვევის ხარჯი

ჟ.4-ა

900

 

900

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

         დაზღვევის ხარჯი        ანგარიში 7435

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

დეკემბ.

31

დაზღვევა წინასწარ

ჟ.4-ა

 

900

900

 

 

 

 

 

 

 

 

ამ კორექტირების გატარებით სადაზღვევო პოლისის ღირებულების ნაწილი, რომელიც მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდის 5 თვეზე მოდის, ხარჯების ანგარიშიდან გადატანილ იქნა აქტივის ამსახველ ანგარიშზე, შედეგად დარეგულირდა 2008 წლის ფაქტიური სადაზღვევო ხარჯების ოდენობა.

ყველა აუცილებელი კორექტირებადი გატარების შემდეგ უკვე შესაძლებელია მომზადდეს ფინანსური ანგარიშგება და დაიხუროს ანგარიშები, დასრულდეს სააღრიცხვო ციკლი.