ნომინალური (დროებითი) ანგარიშების დახურვა

სააღრიცხვო ციკლის დამთავრება, უპირველეს ყოვლისა, ნომინალური ანუ დროებითი ანგარიშების განულებას, დახურვას ნიშნავს.

      მთავარი წიგნის (რეგისტრის) შემოსავლების, ხარჯებისა და კაპიტალის ამოღების ანგარიშებზე 2008 წლის 31 დეკემბრისათვის ჯერ კიდევ ირიცხება შესაბამისი სალდო (ნაშთი). ისინი არ შეიძლება გადატანილ იქნეს მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდზე, იმოქმედებენ რა მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდის წმინდა მოგების სიდიდეზე და არარეალურს გახდიან მას. ამიტომ 2008 წლის 31 დეკემბრისათვის ყველა ნომინალური (დროებითი) ანგარიში უნდა განულდეს, დაიხუროს.

      ნომინალური (დროებითი) ანგარიშების დახურვა დამამთავრებელი ჩანაწერის გაკეთებით და შესაბამისად, სალდოს განულებით ხდება. შემოსავლებისა და ხარჯების ამსახველი ანგარიშების დახურვა მათზე 31 დეკემბრისათვის რიცხული თანხების "საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი"-ს ანგარიშზე გადატანით ხდება. საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი"-ს ანგარიშიც ნომინალურია და თავისი ფუნქციის შესრულების შემდეგ, როგორც ყველა ნომინალური ანგარიში, ისიც დაიხურება, მასზედ რიცხული სალდოს გაუნაწილებელი (დაგროვილი) მოგების ანგარიშზე გადატანით.

      რაც შეეხება კაპიტალის ამოღების ანგარიშს, იგი იხურება სალდოს პირდაპირი გადატანით გაუნაწილებელი (დაგროვილი) მოგების ანგარიშზე.

      დამამთავრებელი გატარებების (ანგარიშების დახურვების) მთავარ სარეგისტრაციო ჟურნალში ასახვისა და მთავარ წიგნში (რეგისტრში) გადატანის შემდეგ ყველა ნომინალური ანგარიშის სალდო ნულის ტოლი გახდება და მაშასადამე, ისინი მზად არიან მომდევნო პერიოდის შესაბამისი ახალი ჩანაწერებისათვის.

შ.პ.ს. "ელ&ელ"-ის ნომინალური (დროებითი) ანგარიშების დახურვები 2008 წლის 31 დეკემბრისათვის შემდეგი სახით წარმოგვიდგება:

შ.პ.ს.  "ელ&ელ"

                 მთავარი ჟურნალი                           ჟ. 14

თარიღი

2008 წ.

ანგარიშების დასახელება

აღნიშვნა

გადატანაზე

დებეტი

კრედიტი

 

 

დამამთავრებელი გატარებები

 (ანგარიშების დახურვები):

 

 

 

დეკემბერ.

31

შემოსავალი რეალიზაციიდან

6110

29600

 

 

 

  საანგარიშგებო პერიოდის მოგება

5330

 

29600

 

31

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება

5330

20210

 

 

 

   მასალების ხარჯი

7110

 

7830

 

 

   ხელფასის ხარჯი

7410

 

5000

 

 

    იჯარის ხარჯი

7420

 

3600

 

 

    ელ.ენერგიის ხარჯი

7430

 

290

 

 

    დაზღვევის ხარჯი

7435

 

900

 

 

    ამორტიზაციის ხარჯი

7455

 

2000

 

 

    საპროცენტო ხარჯი

8210

 

240

 

 

    სხვა ხარჯები

7490

 

350

 

31

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება

5330

9390

 

 

 

    გაუნაწილებელი მოგება

5310

 

9390

 

31

გაუნაწილებელი მოგება

5310

2000

 

 

 

    კაპიტალის ამოღება

5151

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

ბუღალტრული აღრიცხვის მთავარ სარეგისტრაციო ჟურნალში ასახული ბუღალტრული გატარებების მთავარი წიგნის შესაბამის ანგარიშებში გადატანის შემდეგ, საანგარიშგებო პერიოდის ყველა ნომინალური (დროებითი) ანგარიში განულდება, დაიხურება და შემდეგ სახეს მიიღებს:

 მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

კაპიტალის ამოღება    ანგარიში 5151

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

30

ნაღდი ფული

ჟ.1

2000

 

2000

დეკემბ.

31

დახურვა

ჟ.14

 

2000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

გაუნაწილებელი მოგება    ანგარიში 5310

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

დეკემბ.

31

საანგ. პერიოდის მოგება

ჟ.14

 

9390

9390

 

31

კაპიტალის ამოღება

ჟ.14

2000

 

7390

 

 

 

 

 

 

 

 მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი    ანგარიში 5330

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

დეკემბ.

31

შემოსავალი რეალიზაც.

ჟ.14

 

29600

29600

 

 

   მასალების ხარჯი

ჟ.14

7830

 

21770

 

 

   ხელფასის ხარჯი

ჟ.14

5000

 

16770

 

 

    იჯარის ხარჯი

ჟ.14

3600

 

13170

 

 

    ელ.ენერგიის ხარჯი

ჟ.14

290

 

12880

 

 

    დაზღვევის ხარჯი

ჟ.14

900

 

11980

 

 

    ამორტიზაციის ხარჯი

ჟ.14

2000

 

9980

 

 

    საპროცენტო ხარჯი

ჟ.14

240

 

9740

 

 

    სხვა ხარჯები

ჟ.14

350

 

9390

 

31

დახურვა

ჟ.14

9390

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

შემოსავალი რეალიზაციიდან    ანგარიში 6110

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

6

მოთხოვნები მიწოდებით

ჟ.1

 

3200

3200

 

8

ნაღდი ფული

ჟ.1

 

15200

18400

 

11

მოთხოვნები მიწოდებით

ჟ.1

 

3800

22200

 

30

მოთხოვნები მიწოდებით

ჟ.1

 

6450

28650

ნოემბ.

15

მოთხოვნები

ჟ.10

 

490

29140

დეკემბ.

31

კორექტირება (1)

ჟ. 3

 

160

29300

დეკემბ.

31

კორექტირება (6)

ჟ. 11

 

300

29600

დეკემბ.

31

დახურვა

ჟ.14

29600

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

მასალების ხარჯი    ანგარიში 7110

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

30

მასალები

ჟ.1

7830

 

7830

დეკემბ.

31

დახურვა

ჟ.14

 

7830

0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

ხელფასის ხარჯი    ანგარიში 7410

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

17

ნაღდი ფული

ჟ.1

2000

 

2000

 

30

გადასახდელი ხელფასი

ჟ.1

2400

 

4400

დეკემბ.

31

კორექტირება (7)

ჟ.12

600

 

5000

დეკემბ.

31

დახურვა

ჟ.14

 

5000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

საიჯარო ხარჯი    ანგარიში 7420

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

 

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

3

ფული ბანკში

ჟ.1

1600

 

1600

დეკემბ.

31

კორექტირება (2)

ჟ.5

2000

 

3600

დეკემბ.

31

დახურვა

ჟ.14

 

3600

0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

ელ.ენერგიის ხარჯი    ანგარიში 7430

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

16

ვალდებულებები მიწოდ.

ჟ.1

290

 

290

დეკემბ.

31

დახურვა

ჟ.14

 

290

0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

დაზღვევის ხარჯი    ანგარიში 7435

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

დეკემბ.

31

კორექტირება (3)

ჟ.5

900

 

900

დეკემბ.

31

დახურვა

ჟ.14

 

900

0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

ამორტიზაციის ხარჯი    ანგარიში 7455

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

დეკემბ.

31

კორექტირება (5)

ჟ.9

2000

 

2000

დეკემბ.

31

დახურვა

ჟ.14

 

2000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

       სხვა საერთო ხარჯები         ანგარიში 7490

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

დეკემბ.

31

კორექტირება (4)

ჟ.7

350

 

350

დეკემბ.

31

დახურვა

ჟ.14

 

350

0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი წიგნი (რეგისტრი)

საპროცენტო ხარჯი    ანგარიში 8210

თარიღი

2008 წ.

შინაარსი

მინიშნება

დებეტი

კრედიტი

სალდო

ივლისი

30

გადასახდ. პროცენტები

ჟ.1

200

 

200

დეკემბ.

31

კორექტირება (8)

ჟ.13

40

 

240

დეკემბ.

31

დახურვა

ჟ.14

 

240

0