საბოლოო საცდელი ბალანსი

ანგარიშების დახურვის ამსახველი გატარებების მთავარი ჟურნალიდან მთავარ წიგნში (რეგისტრში) გადატანის შემდეგ, მფლობელის კაპიტალის ყველა დროებითი ანგარიში განულდება ე.ი. დაიხურება. დროებითი ანგარიშების დახურვის სისწორის შემოწმების მიზნით, უნდა მომზადდეს სააბოლოო საცდელი ბალანსი.

შ.პ.ს. "ელ&ელ"

სააბოლოო საცდელი ბალანსი

2008 წ. 31 დეკემბრისათვის

კოდი

ანგარიშის დასახელება

 

დებეტი

კრედიტი

1110

ნაღდი ფული

11560

 

1120

ფული საბანკო ანგარიშზე

14400

 

1410

მოთხოვნები მიწოდებით

9160

 

1620

მასალები

6010

 

1720

წინასწარ გადახდილი იჯარა

4000

 

1730

წინასწარ გადახდილი დაზღვევა

900

 

2110

მიწა

30000

 

2150

მანქანა-დანადგარები

20000

 

2250

მანქანა-დანადგარების ცვეთა

 

2000

3110

ვალდებულებები მიწოდებით

 

11320

3120

მიღებული ავანსები

 

80

3130

გადასახდელი ხელფასი

 

3000

3210

მოკლევადიანი სესხები

 

2000

3410

გადასახდელი პროცენტები

 

240

4120

გაცემული გრძელვადიანი თამასუქები

 

20000

5150

საწესდებო კაპიტალი

 

50000

5310

გაუნაწილებელი მოგება

 

7390

 

 

 

 

 

                  ჯამი

96030

96030

 

საბოლოო საცდელი ბალანსის ჯამი არ დაემთხვევა აქტივების ან ვალდებულებებისა და კაპიტალის ჯამს ბალანსის მიხედვით, რაც გამოწვეულია იმით, რომ "მანქანა-დანადგარების ცვეთა" საბოლოო საცდელ ბალანსში შეტანილია კრედიტის მხარეს. მაშინ, როდესაც ბალანსში იგი აკლდება მანქანა-დანადგარების ღირებულებას, ამ ანგარიშის კონტრალური ხასიათის გამო.