ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები:

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის სტრუქტურული   საფუძვლები

ბასს 1 _ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა;

ბასს 2 _ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები;

ბასს 7 _ ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება;

ბასს 8 _ სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები

ბასს 10 _ ბალანსის შედგენის თარიღის შემდეგი მოვლენები;

ბასს 11 _ სამშენებლო კონტრაქტები;

ბასს 12 _ მოგებიდან გადასახადები;

ბასს 14 _ ანგარიშგების წარდგენა სეგმენტების მიხედვით;

ბასს 15 _ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს გადაწყვეტილება;

ბასს 16 _ ძირითადი საშუალებები;

ბასს 17 _ იჯარა;

ბასს 18 _ამონაგები;

ბასს 19 _ დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოები;

ბასს 20 _ სახელმწიფო გრანტების ბუღალტრული აღრიცხვა და სახელმწიფო დახმარების განმარტებითI შენიშვნები;

ბასს 21 _ უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგები;

ბასს 23 _ სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები;

ბასს 24 _ დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები;

ბასს 26 _ საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამების ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება;

ბასს 27 _ კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება;

ბასს 28 _ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში;

ბასს 29 _ ფინანსური ანგარიშგება ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის პირობებში;

ბასს 31 _ ერთობლივ საქმიანობასი მონაწილეობა;

ბასს 32 _ ფინანსური ინსტრუმენტები: ახსნა-განმარტებები და წარდგენა;

ბასს 33 _ შემოსავალი ერთ აქციაზე;

ბასს 34 - შუალედური ფინანსური ანგარიშგება;

ბასს 36 ჴ აქტივების გაუფასურება;

ბასს 37 - ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები;

ბასს 38 - არამატერიალური აქტივები;

ბასს 39 - ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება;

ბასს 40 - საინვესტიციო ქონება;

ბასს 41 - სოფლის მეურნეობა.