ანგარიშთა გეგმა

 

ა ქ ტ ი ვ ე ბ ი

1000   მიმდინარე აქტივები

1100

ნაღდი ფული

1110

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

1120

ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში

 

 

1200

ფული საბანკო ანგარიშებზე

1210

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში

1220

უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში

1230

უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკებში

1290

ფული  სხვა საბანკო ანგარიშებზე

 

 

1300

მოკლევადიანი ინვესტიციები

1310

მოკლევადიანი ინვესტიციები საწარმოს ფასიან ქაღალდებში

1320

მოკლევადიანი ინვესტიციები სახელმწ. ფასიან ქაღალდებში

1330

გრძელვადიანი ინვესტიციების მიმდინარე ნაწილი

1390

სხვა მოკლევადიანი ინვესტიციები

 

 

1400

მოკლევადიანი მოთხოვნები

1410

მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

1415

საეჭვო ვალების რეზერვი

1420

მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ

1430

მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ

1440

მოთხოვნები ხელმძღვანელებისა და სამეთვალყურეო ორგანოების წევრების მიმართ

1450

მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხებით

1460

კაპიტალის შევსებაზე პარტნიორების გრძელვადიანი დავალიანებების მიმდინარე ნაწილი

1470

გრძელვადიანი მოთხოვნების მიმდინარე ნაწილი

1480

მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები

1490

სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

 

 

1500

მოკლევადიანი სათამასუქო მოთხოვნები

1510

მიღებული მოკლევადიანი თამასუქები

1520

მიღებული გრძელვადიანი თამასუქების მიმდინარე ნაწილი

 

 

1600

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

1610

საქონელი

1620

ნედლეული და მასალები

1630

დაუმთავრებელი წარმოება

1640

მზა პროდუქცია

1690

სხვა საწარმოო მარაგი

 

 

1700

წინასწარ გაწეული ხარჯები

1710

წინასწარ ანაზღაურებული მომსახურება

1720

წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა

1790

სხვა წინასწარ გადახდილი ხარჯები

 

 

1800

დარიცხული მოთხოვნები

1810

მისაღები დივიდენდები

1820

მისაღები პროცენტები

1890

სხვა დარიცხული მოთხოვნები

 

 

1900

სხვა მიმდინარე აქტივები

1910

სხვა მიმდინარე აქტივები

 

 

2000   გრძელვადიანი აქტივები

2100

ძირითადი საშუალებები

2110

მიწის ნაკვეთები

2120

დაუმთავრებელი მშენებლობები

2130

შენობები

2140

ნაგებობები

2150

მანქანა-დანადგარები

2160

ოფისის აღჭურვილობა

2170

ავეჯი და სხვა ინვენტარი

2180

სატრანსპორტო საშუალებები

2190

იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა

 

 

2200

ძირითადი საშუალებების ცვეთა

2230

შენობების ცვეთა

2240

ნაგებობების ცვეთა

2250

მანქანა-დანადგარების ცვეთა

2260

ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა

2270

ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა

2280

სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა

2290

იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობის ცვეთა

 

 

2300

გრძელვადიანი მოთხოვნები

2310

მიღებული გრძელვადიანი თამასუქები

2320

ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

2330

მოთხოვნები საწესდებო კაპიტალის შევსებაზე

2340

გადავადებული საგადასახადო აქტივები

2390

სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები

 

 

2400

გრძელვადიანი ინვესტიციები

2410

გრძელვადიანი ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში

2420

გრძელვადიანი ინვესტიციები სახელმწ. ფასიან ქაღალდებში

2430

მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში

2490

სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები

 

 

2500

არამატერიალური აქტივები

2510

ლიცენზიები

2520

კონცესიები

2530

პატენტები

2540

გუდვილი

2590

სხვა არამატერიალური აქტივები

 

 

2600

არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია

2610

ლიცენზიების ამორტიზაცია

2620

კონცესიების ამორტიზაცია

2630

პატენტების ამორტიზაცია

2640

გუდვილის ამორტიზაცია

2690

სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია

 

 

 

ვალდებულებები

3000 მიმდინარე ვალდებულებები

3100

მოკლევადიანი ვალდებულებები

3110

მოწოდებიდან და მომსახურურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები

3120

მიღებული ავალსები

3130

გადასახდელი ხელფასი

3140

როიალტი

3150

საკომისიო გადასახდელები

3160

ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე

3170

ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე

3190

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები

 

 

3200

მოკლევადიანი სესხები

3210

მოკლევადიანი სესხები

3220

სესხები პარტნიორებისაგან

3230

გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი

 

 

3300

საგადასახადო ვალდებულებები

3310

გადასახდელი მოგების გადასახადი

3320

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი

3330

გადასახდელი დ. ღ. გ.

3340

გადახდილი დ. ღ. გ.

3350

გადასახდელი აქციზი

3360

გადახდილი აქციზი

3370

სოციალური გადასახადი

3390

სხვა საგადასახადო ვალდებულებები

 

 

3400

დარიცხული ვალდებულებები

3410

გადასახდელი პროცენტები

3420

გადასახდელი დივიდენდები

3430

ვალდებულება საგარანტიო მომსახურებაზე

3490

სხვა დარიცხული ვალდებულებები

 

 

4000 გრძელვადიანი ვალდებულებები

4100

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

4110

გასანაღდებელი ობლიგაციები

4120

გასანაღდებელი თამასუქები

4130

ვალდებულებები ფინანსურ იჯარაზე

4140

გრძელვადიანი სესხები

4190

სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

 

 

4200

გადავადებული გადასახადები და სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები

4210

გადავადებული მოგების გადასახადი

4220

სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები

 

 

4300

ანარიცხები

4310

საპენსიო უზრუნველყოფის ანარიცხები

4320

სხვა ანარიცხები

 

 

4400

გადავადებული შემოსავალი

4410

გადავადებული შემოსავალი

 

 

5000   საკუთარი კაპიტალი

5100

საწესდებო კაპიტალი

5110

ჩვეულებრივი აქციები

5120

პრივილეგირებული აქციები

5130

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

5140

საემისიო კაპიტალი

5150

საწესდებო კაპიტალი შპს-ში

 

 

5200

პარტნიორთა კაპიტალი (შეზღუდული ქონებრივი პასუხისმგებლობის არმქონე საზოგადოებებში)

5210

პარტნიორთა კაპიტალი

 

 

5300

მოგება-ზარალი

5310

გაუნაწილებელი მოგება

5320

დაუფარავი ზარალი

5330

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება-ზარალი

 

 

5400

რეზერვები და დაფინანსება

5410

სარეზერვო კაპიტალი

5420

ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი

5430

ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი

5490

სხვა რეზერვები და დაფინანსება

 

 

6000 საოპერაციო შემოსავლები

6100

საოპერაციო შემოსავლები

6110

შემოსავალი რეალიზაციიდან

6120

გაყიდული საქონლის დაბრუნება და ფასდათმობა

6130

შემოსავალი საეჭვო მოთხოვნებიდან

6190

სხვა საოპერაციო შემოსავლები

 

 

7000  საოპერაციო ხარჯები

7100

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (პროდუქციის მწარმოებელ და მომსახურების სფეროს საწარმოებისათვის )

7110

ძირითადი მასალების დანახარჯები/შეძენა

7120

პირდაპირი ხელფასი

7130

სოციალური დანარიცხები პირდაპირ ხელფასზე

7140

დამხმარე მასალების დანახარჯები /შეძენა

7150

არაპირდაპირი ხელფასი

7160

სოციალური დანარიცხები არაპირდაპირ ხელფასზე

7170

ცვეთა და ამორტიზაცია

7180

რემონტის დანახარჯები

7185

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების კორექტირება

7190

სხვა საოპერაციო ხარჯები

 

 

7200

რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება (სავაჭრო საწარმოებისათვის)

7210

გაყიდული/ შეძენილი საქონელი

7220

შეძენილი საქონლის უკანდაბრუნება და ფასდათმობა

7290

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების კორექტირება

 

 

7300

მიწოდების ხარჯები

7310

რეკლამის ხარჯები

7320

შრომის ანაზღაურება და საკომისიო გასამრჯელო

7330

შრომის ანაზღაურებაზე დანარიცხი

7340

ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები

7390

სხვა მიწოდების ხარჯები

 

 

7400

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

7410

შრომის ანაზღაურება

7415

სოციალური დანარიცხები

7220

საიჯარო ქირა

7425

საოფისე ინვენტარი

7430

კომუნიკაციის ხარჯები

7435

დაზღვევა

7440

რემონტი

7445

კომპიუტერის ხარჯები

7450

საკონსულტაციო ხარჯები

7455

ცვეთა და ამორტიზაცია

7460

საეჭვო მოთხოვნებთან დაკავშირებული ხარჯები

7470

სხვა საგადასახადო ხარჯები

7480

საგარანტიო ხარჯები

7490

სხვა საერთო ხარჯები

 

8000  არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები

8100

არასაოპერაციო შემოსავლები

8110

საპროცენტო შემოსავლები

8120

დივიდენდები

8130

არასაოპერაციო მოგება

8190

სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები

 

 

8200

არასაოპერაციო ხარჯები

8210

საპროცენტო ხარჯები

8220

არასაოპერაციო ზარალი

8290

სხვა არასაოპერაციო ხარჯები

 

 

9000 განსაკუთრებული  და სხვა შემოსავლები და ხარჯები

9100

განსაკუთრებული შემოსავლები და ხარჯები

9110

განსაკუთრებული შემოსავლები

9120

განსაკუთრებული ხარჯები

 

 

9200

სხვა ხარჯები

9210

მოგების გადასახადი