სახაზინო კოდები

ამკრეფის კოდი განსაზღვრავს ბიუჯეტის შემოსულობის ამკრეფს
 

ამკრეფის კოდი
ამკრეფის დასახელება
1
საგადასახადო ინსპექცია
2
საბაჟო ორგანო
3
არასაგადასახადო შემოსულობები
4
მსხვილ გადამხდელთა ინსპექცია


დანართ №2-ში აღნიშნული ციფრები განსაზღვრავენ საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულს, რეგიონალურ საბაჟო ორგანოს ან შესაბამისი დონის ბიუჯეტს
დანართ №3-ში აღნიშნული ციფრები განსაზღვრავენ ბიუჯეტის შემოსულობის სახეს.