აუდიტი

1. ნაღდი ფულადი საშუალებების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

2. უნაღდო ფულადი საშუალებების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

3. სავაჭრო მოთხოვნების (დებიტორული ვალდებულებათა ხელშეკრულებების), მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

4. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

5. ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

6. ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების ცვეთის, ცვეთის მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

7. სავაჭრო ვალდებულებების (კრედიტორულ ვალდებულებათა ხელშეკრულებების), მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

8. სასესხო ვალდებულებების (საბანკო და არასაბანკო კრედიტორულ ვალდებულებათა ხელშეკრულებების), მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

9. საგადასახადო ვალდებულებების (მოგების, ქონების, საშემოსავლო გადასახადების, დღგ და სხვა საგადასახადო ვალდებულებების), მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

10. სხვადასხვა სავაჭრო ვალდებულებების და მოთხოვნების (ხელშეკრულებების), მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

11. შემოსავლების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

12. ხარჯების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

13. არასაოპერაციო შემოსავლების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

14. არასაოპერაციო ხარჯების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

15. განსაკუთრებული შემოსავლების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

16. განსაკუთრებული ხარჯების, მათი მოძრაობის დოკუმენტაციის და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების აუდიტი;

17. ბალანსის აუდიტი;

18. მოგება/ზარალის აუდიტი;

19. ქონების აუდიტი;

20. სხვადასხვა საქმიანობისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის აუდიტი;

საკონტაქტო ნომერი:
+995 591 700 105
+995 591 700 106