აუდიტორული მომსახურება

მცირე მეწარმეებს, ინდივიდუალურ საწარმოებსა და ორგანიზაციებს გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის და აუდიტორული მომსახურების წარმართვას ოფისში, შპს-ში, ინდსაწარმოში და ა.შ.
თქვენი ბიზნესის პირველადი სამეწარმეო დოკუმენტაციის მოწესრიგება; ბიზნესის საბუღალტრო აღრიცხვის დამუშავება; ბიზნესის საგადასახადო დეკლარირების უზრუნველყოფა; ბიზნესის აუდიტორული შემოწმების უზრუნველყოფა;

დავთარი (ჟურნალ-მთავარი)
● სალაროს წიგნი
● ბრუნვითი უწყისი
● საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაცია
● დღგ-ის ყოველთვიური დეკლარაცია
● ხელფასის უწყისი
● სალაროს შემოსავლის ორდერი
● სალაროს გასავლის ორდერი
● მემორიალური ორდერი
● მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაცია
● ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცია
● სასაქონლო ზედდებული
● საგადახდო დავალება
● ინდმეწარმის წლიური დეკლარაცია


 საბუღალტრო დოკუმენტაციის მოწყობის სქემა
● საწარმოს ხელშეკრულებები
● საწარმოს სალარო
● საწარმოს ბანკი
● საწარმოს ხელფასები
● რეალიზაცია (მომსახურება)
● საწარმოს შემოსავლები
● საწარმოს ხარჯები
● საწარმოს ყოველთვიური დეკლარაციები
● საწარმოს ყოველწლიური დეკლარაციები

საკონტაქტო ნომერი:
+995 591 700 105
+995 591 700 106